Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Externe beroepsfase

De werknemer dient beroep aan te tekenen binnen twee maanden nadat hij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de uitkomst van de bezwaarfase, dan wel als er geen sprake is van een bezwaar­commissie, binnen twee maanden nadat de medewerker op de hoogte is gesteld van de uitkomst van de overlegfase. Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend schriftelijk ingediend bij de secretaris van de Beroepscommissie functiewaardering, Actor Bureau voor Sectoradvies, Stationsweg 1, 3445 AA Woerden.

Het beroepschrift moet omvatten:

  • voornaam, naam, adres van de werknemer;
  • naam en adres van de werkgever;
  • naam van eventuele personen door wie de werknemer zich in de procedure wil laten bijstaan;
  • de functiebenaming, functieomschrijving (of bij gebrek daaraan ‘het vragenformulier’) en de functiegroep, waarin hij is ingedeeld;
  • een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil en de hierop gebaseerde vordering, met vermelding of het geschil de functie-indeling betreft of de functiebeschrijving dan wel beide;
  • indien een interne geschillenprocedure in het bedrijf heeft plaatsgevonden, de uitspraak en daar­mee samenhangende stukken.

De secretaris bevestigt de ontvangst van het beroepschrift en kan daarbij om aanvullende informatie vragen (bijvoorbeeld een vragenformulier sturen). Een afschrift van het beroepschrift wordt aan de wederpartij gezonden, die veertien dagen de tijd heeft om daarop te reageren. De reactie wordt aan de indiener van het beroepschrift toegezonden. Eventueel worden partijen nogmaals in de gelegen­heid gesteld stukken uit te wisselen.

Indien de secretaris meent dat het geschil voorgelegd moet worden aan de Centrale Beroeps­commissie, zendt hij de stukken voor advies naar de vaste externe ORBA-deskundige. Deze beoordeelt of aanvullende informatie noodzakelijk is.

Indien alle stukken compleet zijn, wordt aan partijen meegedeeld dat de Centrale Beroepscommissie de zaak zal behandelen en wordt aan partijen gevraagd of zij hun standpunten mondeling ter zitting willen toelichten. Indien dat het geval is worden zij, en de externe ORBA-deskundigen (één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde), daartoe uitgenodigd. In geval een gemachtigde of raadsman wordt aangewezen door één van beide partijen, ontvangt ook hij de stukken.

De Centrale Beroepscommissie doet daarna in beginsel binnen drie maanden schriftelijk een binden­de uitspraak, welke aan beide partijen en de gemachtigden wordt toegezonden. De uitspraak van de Centrale Beroepscommissie is voor partijen bindend. Toetsing door de burgerlijke rechter blijft altijd mogelijk.