Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Bezwaarfase

Het verzoek tot heroverweging van de functieomschrijving en/of het indelingsresultaat dient, inclusief bijbehorende motivatie, binnen een maand schriftelijk na ontvangst van de uitkomst van de overleg­fase ingediend te worden bij de interne paritaire, door werkgever en werknemer aangestelde, bezwaarcommissie. Indien deze niet aanwezig is dan wordt het bezwaar ingediend bij de afdeling personeelszaken of, als die in de organisatie niet bestaat, de werkgever.

Na de indiening wordt op initiatief van personeelszaken (c.q. de werkgever) de bezwaarcommissie bijeen geroepen. De bezwaarcommissie kan zich laten bijstaan door een externe ORBA-deskundige.

De bezwaarcommissie doet binnen dertig dagen uitspraak bij wijze van advies aan de werkgever, die zijn eerdere beslissing (uit de overlegfase) binnen een termijn van veertien dagen, na ontvangst van het advies, herziet dan wel handhaaft. De medewerker wordt schriftelijk van de uitslag en de gevolgen daarvan op de hoogte gesteld. Mocht de gestelde termijn door werkgever worden overschreden, dan kan dit als een handhaving van zijn eerdere beslissing worden geïnterpreteerd.

Indien de werknemer van oordeel is, dat deze beslissing niet tot een bevredigende oplossing van het geschil heeft geleid of, als er geen sprake is van een bezwaarcommissie, binnen twee maanden nadat de medewerker op de hoogte is gesteld van de uitkomst van de overlegfase, kan hij het geschil voor­leggen aan de Centrale Beroepscommissie.