Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Medewerker II fruitteelt

Kenmerken van de referentiefunctie

De medewerker II fruitteelt kan voorkomen op alle soorten van agrarische bedrijven waar hard- en/of zachtfruitgewassen worden verbouwd t.b.v. telen, oogsten en/of verwerken van plantaardige producten in de volle grond en/of kasomgeving. De werkzaamheden kunnen plaats vinden op de teeltlocatie (binnen en buiten) en in een loods. De werkzaamheden bevatten routinematige aspecten, waarbij de handelingsvrijheid wordt ingegeven door de volgorde van werkzaamheden. Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren van het gekende operationeel proces. Hij/zij deelt, in overleg met leidinggevende en collega’s, het eigen werk in aan de hand van te realiseren (dag)planningen. Collega/leidinggevende is direct benaderbaar, operationele werkzaamheden en te maken keuzes worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.). De functiehouder is verantwoordelijk voor het verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en (chemische) gewasverzorging, waarbij het tijdig en juist controleren van het (groeiproces van het) fruit van groot belang is. Gewasbescherming behelst het machinaal uitrijden van chemicaliën, ondersteunt door evt. GPS gekoppeld aan de sproeitechniek. Daarnaast is hij/zij belast met machinaal zaaien/planten en oogsten van fruit d.m.v. het instellen en besturen/bedienen van een trekker en aangekoppelde machines. Voorts draagt hij/zij zorg voor dagelijks onderhoud aan trekkers, machines e.d. en het registreren en overdragen van gegevens.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Teelt­voor­bereiding
 • voorbereiden van bodem c.q. groeiondergrond door het verrichten van meervoudige machinale grondbewerkingen in één werkgang (meerdere aangekoppelde machines) en het samenstellen en aanbrengen van bodemverbeteraars en meststoffen;
 • gebruiksklaar maken van teeltlocatie door opruim-/schoonmaakwerkzaamheden, aanbrengen/verwijderen van leidingen en afdekmateriaal;
 • vegetatief vermeerderen van plantmateriaal, steksteken en/of machinaal planten van plantmateriaal;
 • uitzetten en verplaatsen van opgepot uitgangsmateriaal in groeipositie.
 • kwaliteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • volgens instructie/procedure;
 • snelheid uitgevoerde werkzaamheden;
 • juistheid instellingen en bediening van trekker en machines.
Gewas­verzorging
 • verzorgen van fruit door o.m. aanbinden, ontdoen van ongewenste bladeren, (zomer)snoeien op basis van groei-inzicht, uitdunnen, uitbuigen e.d.;
 • machinaal verwijderen van onkruid, chemische onkruidbestrijding door spuiten en na instructie/conform receptuur samenstellen van gewasbeschermingsmiddelen of bemesting;
 • plaatsen van (steun)materiaal (stokken, leidraden, etc.);
 • instellen van water- en voedingsgeefsysteem;
 • beoordelen van groeiproces (op termijn), melden van afwijkingen en aandragen van te ondernemen acties aan leidinggevende.
 • kwaliteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • volgens instructie/procedure;
 • juiste beoordeling groeiproces, tijdige melding van groei-afwijkingen;
 • kwaliteit van aangedragen acties.
Oogsten en verwerken van fruit
 • beoordelen van oogstrijpheid van fruit en machinaal oogsten met trekker/machine-combinatie, sorteren van fruit op het veld, verzamelen van oogstrijp fruit en lossen van oogst op centrale plaatsen;
 • sorteren van geoogst fruit op duidelijke selectiecriteria, waarbij nader inzicht in kwaliteit vereist is en controleren van kwaliteit geoogst fruit;
 • (machinaal) verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen van fruit in emballage en indien nodig etiketteren, wegen en afsluiten;
 • aan- en afvoeren van fruit, emballage en materiaal m.b.v. heftruck.
 • juiste beoordeling van oogstrijpheid;
 • percentage geoogst en gesorteerd fruit buiten specificatie;
 • kwaliteit en kwantiteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • snelheid van oogst- en verpakwerkzaamheden;
 • juistheid instellingen en bediening van trekker en machines.
Overige werkzaam­heden
 • plegen van dagelijks onderhoud aan gereedschappen, trekkers, machines e.d., verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden;
 • vastleggen van geconstateerde bijzonderheden;
 • registreren van gegevens (hoeveelheden e.d.), vastleggen in systemen en mondeling toelichten van bijzonderheden aan collega’s en leidinggevende;
 • (indien van toepassing) toezien op plant-, oogstwerkzaamheden door medewerkers door het begeleiden en instrueren van medewerkers in een 1-op-1 situatie.
 • onderhoudsstatus van gebruikte trekkers, machines e.d.;
 • juiste, tijdige en volledige registratie en overdracht;
 • traceerbaarheid/ terugvindbaarheid gegevens;
 • mate van geïnformeerdheid van collega’s/leidinggevende;
 • doeltreffendheid van begeleiding seizoenmedewerkers.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van weersomstandigheden bij buitenwerk, temperatuurverschillen, stof, vuil en vocht.
 • Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen, emballage en/of fruit, grondbewerkingen en gewasverzorging en te verrichten schoonmaakwerkzaamheden.
 • Incidenteel gedwongen houding bij plant-, oogst-, verpakwerkzaamheden, besturen van een trekker en/of machines en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door beknelling in of onder machines, kans op letsel bij gebruik van gereedschappen.