Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Inkoper

Kenmerken van de referentiefunctie

De inkoper komt voor in middelgrote en grote agrarische bedrijven en is verantwoordelijk voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van alternatieve gebruiks- en verbruiksartikelen en leveranciers en de daadwerkelijke inkoop van (een deel van) de producten en artikelen, binnen afgesloten contracten. De inkoper fungeert als assortimentsbeheerder van (een deel van) het assortiment. Hij/zij monitort leveringsprestaties en verwerkt inkoopdata tot managementrapportages. De inkoper is voornamelijk actief in de Nederlandse markt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Markt­onderzoek
 • verkennen van de markt, registreren van wijzigingen in de aanbiederskant, actueel houden van systemen, procedures en leveranciersbestanden;
 • informeren van (potentiële) leveranciers ten aanzien van product-technische en logistieke eisen;
 • actief inspelen op/signaleren van mogelijkheden of noodzaak tot leveranciers- of productwisseling;
 • doen van voorstellen voor aanpassing/invulling van het assortiment vanuit oogpunt van bedrijfspositionering en inkoop-technisch/financieel perspectief;
 • rapporteren en toelichten van bevindingen en voorstellen naar de leidinggevende.
 • mate van inzicht in aanbieders en concurrenten;
 • beschikbaarheid van een informatienetwerk.
Inkoop (contract­afsluiting en -nakoming)
 • opvragen beoordelen van offertes, uitvoeren en beargumenteren van de preselectie en na fiat van leidinggevende afsluiten van contracten;
 • voorbereiden van onderhandelingen met zowel bestaande leveranciers (bij doorlopende en te beëindigen contracten) als met potentiële leveranciers;
 • evalueren van leveranciers op performance, SLA (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit service, onderhoud e.d.), bespreken van bevindingen met leveranciers en maken van afspraken ter verbetering/continuering van de performance;
 • afstemmen met interne gebruikers naar aanleiding van doorgevoerde of beoogde wijzigingen in leveranciers en/of assortiment.
 • financiële bijdrage (besparing op inkoop, marktconformiteit prijzen e.d.);
 • kwaliteit inkoopcondities;
 • leveranciersspreiding (beperking afhankelijkheid);
 • leveranciersperformance (percentage naleving SLA);
 • snelheid beschikbaarheid offertes.
Rapportage en informatie­verwerking
 • vastleggen van inkoop-gerelateerde gegevens (prijswijzigingen e.d.) in geautomatiseerde systemen;
 • voeren van correspondentie met leveranciers;
 • opmaken van bezoekverslagen, signaleren van proceswijzigingen bij bestaande leveranciers;
 • bijhouden van prestaties van leveranciers (KPI-rapportages) en rapporteren hieromtrent aan leidinggevende.
 • tijdigheid, juistheid en volledigheid van gegevens;
 • terugvindbaarheid informatie.
 • juistheid en volledigheid van rapportages.

Bezwarende omstandigheden

 • Niet van toepassing.