Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Allround medewerker boomkwekerij

Kenmerken van de referentiefunctie

De allround medewerker boomkwekerij komt voor op alle soorten van agrarische bedrijven waar bomen en/of (vaste) planten worden verbouwd t.b.v. telen, oogsten en/of verwerken van plantaardige producten in de volle grond en/of kasomgeving. De werkzaamheden kunnen plaats vinden op de teeltlocatie (binnen en buiten) en in een loods. De werkzaamheden bevatten routinematige en specialistische aspecten, waarbij de handelingsvrijheid met name wordt ingegeven door de volgorde van werkzaamheden. Procedures, voorschriften en te behalen resultaten zijn leidend. De focus ligt op het continueren van het gekende operationeel proces. Hij/zij deelt, in overleg met leidinggevende en collega’s, het eigen werk in aan de hand van te realiseren (dag)planningen. De leidinggevende is consulteerbaar, afwijkingen van het reguliere proces of de normale werkaanpak worden afgestemd met op locatie aanwezige personen (collega’s/leidinggevende e.d.).
De functiehouder is verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces en -omstandigheden (klimaatsituatie) van groot belang is. Daarnaast is hij/zij belast met het machinaal zaaien/planten en oogsten van gewassen d.m.v. het instellen en besturen/bedienen van een trekker en aangekoppelde machines of zelfrijdende oogstmachines (combine, dorsmachine e.d.). Voorts draagt hij/zij zorg voor technisch onderhoud aan trekkers, installaties, machines e.d. en het registreren en overdragen van gegevens. Tevens is er sprake van fysieke begeleiding van en toezicht houden op (nieuwe/tijdelijke) medewerkers tijdens het planten en/of oogsten en het geven van instructies t.a.v. de wijze van uitvoering.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Teelt­voor­bereiding
 • voorbereiden van bodem c.q. groeiondergrond door het verrichten van meervoudige machinale grondbewerkingen in één werkgang (meerdere aangekoppelde machines) en het samenstellen en aanbrengen van bodemverbeteraars;
 • gebruiksklaar maken van teeltlocatie door opruim-/schoonmaakwerkzaamheden, aanbrengen/verwijderen van leidingen en afdekmateriaal;
 • vegetatief vermeerderen van plantmateriaal, steksteken en/of machinaal planten van plantmateriaal, uitzetten van potten c.q. uitgangsmateriaal;
 • nemen van grondmonsters t.b.v. (externe) kwaliteitsanalyse;
 • instellen van elektronische klimaatregelingsapparatuur in kas en opslagruimte.
 • kwaliteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • volgens procedure, instructie;
 • snelheid uitgevoerde werkzaamheden;
 • juistheid instellingen en bediening van trekker en machines;
 • juistheid klimaatinstellingen.
Gewas­verzorging
 • verzorgen van gewas door o.m. plaatsen van (steun)materiaal, snoeien op basis van groei-inzicht (uitdunnen, opsnoeien, vormsnoeien), verwijderen van onkruid (handmatig/machinaal), instellen van beregenings- en voedingsinstallatie e.d.;
 • controleren van gewassen op groei, signaleren van afwijkingen/groeiverstoringen (op termijn) en doen van verbetervoorstellen ter verhelping;
 • meten van klimaatsituatie (licht, lucht, temperatuur) en bijstellen van instellingen op basis van door anderen geconstateerde noodzaak/behoeften;
 • gewasbescherming en ziektebestrijding door spuiten en volgens receptuur samenstellen van bestrijdingsmiddelen.
 • kwaliteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • volgens procedure;
 • juistheid en tijdigheid controles;
 • juiste signalering afwijkingen en verstoringen;
 • kwaliteit van verbetervoorstellen;
 • juistheid klimaatbijsturing;
 • juiste samenstelling bestrijdingsmiddelen.
Oogsten en verwerken van gewassen
 • beoordelen van oogstrijpheid van gewas en machinaal oogsten met trekker/machine-combinatie of zelfrijdende machine;
 • sorteren van geoogst gewas op duidelijke selectiecriteria waarbij nader inzicht in kwaliteit vereist is en controleren van kwaliteit geoogst gewas;
 • (machinaal) verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen van gewas in emballage en indien nodig etiketteren, wegen en afsluiten;
 • begeleiden van en toezien op de uitvoering van plant- en oogstwerkzaamheden door (tijdelijke/nieuwe) medewerkers, o.m. door uitleggen en toelichten van methoden, technieken en werkwijzen.
 • kwaliteit en kwantiteit uitgevoerde werkzaamheden;
 • percentage geoogst en gesorteerd gewas buiten specificatie;
 • juistheid instellingen en bediening van trekker en machines;
 • doeltreffendheid begeleiding/toezicht;
 • kennisoverdracht richting medewerkers.
Onderhoud
 • plegen van (technisch) onderhoud aan trekkers, machines, installaties, apparatuur, gereedschappen e.d.;
 • verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • onderhoudsstatus van trekkers, machines e.d.
Registratie en informatie
 • vastleggen van geconstateerde bijzonderheden;
 • registreren van (productie)gegevens, vastleggen in systemen en mondeling toelichten van bijzonderheden aan collega’s en leidinggevende;
 • verrichten van administratieve werkzaamheden, zoals het opstellen van productielijsten.
 • juiste, tijdige en volledige registratie;
 • traceerbaarheid/ terugvindbaarheid gegevens;
 • mate van geïnformeerdheid van collega’s/leidinggevende.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van weersomstandigheden bij buitenwerk, temperatuurverschillen, stof, vuil en vocht.
 • Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen, emballage en/of gewas, grondbewerkingen en gewasverzorging en te verrichten schoonmaakwerkzaamheden.
 • Incidenteel gedwongen houding bij plant-, oogst-, verpakwerkzaamheden, besturen van een trekker en/of machines en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
 • Kans op letsel door beknelling in of onder machines/installaties, kans op letsel bij gebruik van gereedschappen.