Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Boekhouder/administrateur

Kenmerken van de referentiefunctie

De boekhouder/administrateur komt voor in grote agrarische bedrijven. De functiehouder is verantwoordelijk voor het verzorgen van financiële administraties alsook het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van personeels-, salaris- en productie-administratie. Er kan sprake zijn van functionele en vakinhoudelijke samenwerking met externe administratie- of accountantsorganisaties. De boekhoudkundige complexiteit is beperkt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Taken Resultaatindicatoren
Ongoïng (financiële en salaris)­admini­stratie
 • bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden;
 • bijhouden van noodzakelijke sub-grootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden en (vaste) activa e.d.;
 • verzorgen van de urenregistraties, gereed maken van de basis gegevens voor de salarisadministratie.
 • tijdigheid oplevering;
 • juistheid en logica van cijfers:
  • aantal aansluitverschillen;
  • aantal opmerkingen accountant;
 • volledigheid, juistheid specificaties en toelichtingen.
Voor­bereiding periode- en jaar­afslui­tingen
 • afsluiten van grootboek, controleren van de administratie(delen) op volledigheid van kosten, beoordelen van tussenstanden en aansluitingen;
 • beoordelen en verklaren van verschillen en uitvoeren van aangegeven correctieboekingen;
 • aanleveren van gegevens voor periodieke rapportages en/of (in opdracht) opstellen van onderdelen van deze rapportages vanuit beschikbare administraties.
 • tijdigheid oplevering;
 • correctheid en sluitendheid van cijfers (aansluiting);
 • volledigheid en juistheid specificaties;
 • volledigheid controles.
Opera­tioneel beheer financiële middelen
 • voeren van crediteurenadministratie, verrichten van betalingen, afhandelen van aanmaningen;
 • bewaken van debiteurenstanden, beoordelen openstaande posten en krediettermijnen, initiëren en bewaken van eventuele incassotrajecten;
 • bewaken van liquiditeitsaldi, rapporteren van bijzonderheden aan leidinggevende en doen van voorstellen t.a.v. aanpassing betaaltermijnen (in- en uitgaande geldstroom).
 • aantal debiteurendagen;
 • efficiency betaalgedrag:
  • aantal crediteurendagen;
  • aantal aanmaningen;
 • tijdigheid signalering en melding bijzondere liquiditeitsaldi.
Informatie­voorziening
 • verwerken van data naar standaard rapportages, aanmaken van overzichten, signaleren van afwijkingen t.o.v. prognoses/budgetten e.d.;
 • opmaken van aangiftes, verzamelen van gegevens uit de grootboekadministratie, controleren van aansluitingen en klaarzetten van betalingen.
 • juistheid en volledigheid afdrachten (aantal naheffingen);
 • realisatie deadlines.

Bezwarende omstandigheden

 • Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.