Referentiefuncties Open Teelten

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoeken op oude referentiefunctienamen

Functiewaardering

Meer informatie vindt u ook in enkele instructiefilms.

In het bedrijfsleven, bij instellingen, bij de overheid, kortom in elke organisatie, moeten werkzaam­heden worden uitgevoerd die verschillen qua aard en inhoud. Toch wil men vaak in een organisatie een zo objectief mogelijke rangorde van functies naar niveau opstellen, zodat bijvoorbeeld beloningsverhou­dingen kunnen worden onderbouwd.

Als men een systematisch opgebouwde rangorde van functies wil verkrijgen, dan horen alle aspecten in ogenschouw te worden genomen. Bovendien zullen deze naar belangrijkheid tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Analytische systemen van functiewaardering, zoals ook de ORBA-methode van functiewaardering, beogen een verantwoorde rangorde van functies te verkrijgen door:

  • systematische omschrijving en analyse van functies;
  • een aantal nauwkeurig omschreven en afgebakende aspecten (gezichtspunten genoemd);
  • een methode van puntenwaardering.

Men gaat daarbij uit van de functie en van de zwaarte van de eisen die aan de gemiddelde volwaar­dige functievervuller worden gesteld. De uitkomsten van deze systemen van functiewaardering zijn een maatstaf voor de zwaarte van de functies, echter geen maatstaf voor de prestaties of voor de capaciteiten van de medewerkers in die functies.

Functiewaardering is een methode om functieniveaus te bepalen,
niet om de prestatie van medewerkers vast te stellen.

De verkregen rangorde wordt (bijna) altijd gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen van belonings­verhoudingen. De rangorde wordt door middel van groepsgrenzen opgeknipt in functiegroepen (met daarin vergelijkbaar zware functies). Dus, hoe zwaarder de functie, hoe hoger de beloning.

Een analytische methode van functiewaardering kan ook voor andere toepassingen op het gebied van organisatie- en personeelsbeleid worden gehanteerd, zoals voor:

  • het zoeken van verbeteringen in organisatie, werk-efficiency en communicatie;
  • het bijdragen aan herstructurering van functies met het oog op taakverruiming en niveauverhoging;
  • werving, selectie, functie-informatie, introductie- en functioneringsbeoordeling;
  • het opzetten van een verantwoord loopbaan- en opleidingsbeleid.

De ORBA-methode is een integraal toepasbare methode van analyse en functiewaardering, die voor alle functies in het bedrijfsleven, ongeacht het niveau of het vakgebied, kan worden gehanteerd.

Het gehele proces van ontwikkeling, toetsing en praktijk van de ORBA-methode is en wordt van nabij gevolgd en positief-kritisch begeleid door de deskundigen van de vakverenigingen waarmee de AWVN (als eigenaar van de methode) en EVZ organisatie-advies intensieve contacten onderhoudt. Over de systematiek en de uitwerking van de ORBA-methode wordt voortdurend indringend overleg gepleegd als gevolg waarvan bij de vakbondsdeskundigen vertrouwen bestaat in systematiek en procedures. Anderzijds zijn zij in staat de toepassing in de praktijk zelf deskundig te volgen en te toetsen.